Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys

Avartti-säätiön kestävän kehityksen suunnitelma (Hallitus 4.3.2022)

Edistämme toiminnassamme kestävän kehityksen toimintasuunnitelmamme pohjalta YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Nuoret ovat osallistuneet kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatimiseen.

Terveys- ja hyvinvointi

Toimimme vastuullisesti pitämällä huolta toimintaamme osallistuvista nuorista, vapaaehtois- ja paikallistoimijoista, työntekijöistä sekä luottamushenkilöistä.

DofE-toiminta edistää liikunnallista, tervettä ja aktiivista elämäntapaa. Se vahvistaa osallistujien yhteisöllisyyttä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. 

DofE vahvistaa itsetuntoa ja minäpystyvyyttä, joilla on positiivinen vaikutus nuorten mielenterveyteen.

Hyvä koulutus

Edistämme nuorten parissa toimivien osaamista järjestämällä koulutusta ja mentorointia. Niiden sisältöjä kehitetään ja arvioidaan palautteiden avulla.

DofE-ohjelmassa nuorilla on mahdollisuus kehittää sosiaalisia ja tiedollisia taitojaan sekä käytännön osaamistaan nonformaaleissa oppimisympäristöissä. Nuoren oppimismotivaatio vahvistuu, kun hän asettaa oppimisen tavoitteet oman lähtötasonsa ja mielenkiintonsa perusteella. Ohjelmassa huomioidaan erilaiset oppijat sekä oppimistyylit ja -paikat. Opittuja taitoja ei verrata nuorten kesken.

DofE ohjaa nuorta tulevaisuuden opiskelu- ja työelämäpolun valinnassa sekä tukee nuoren työllistettävyyttä. Ohjelmassa nuoret kehittävät osaamistaan toimimalla tapahtumien suunnittelijoina ja toteuttajina.

Nuorten sekä nuorisoalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten on mahdollista osallistua kansainvälisen verkoston järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Noudatamme toiminnassamme yhdenvertaisuussuunnitelmaamme sekä turvallisemman tilan ja antirasismin periaatteita.

Palvelumme ovat avoimia kaikille. Ne järjestetään yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti ja ne ovat käyttäjän kannalta saavutettavissa ottaen huomioon esimerkiksi sijaintiin ja esteettömyyteen liittyvät seikat.

Teemme yhteistyötä yhteisöjen kanssa, jotka työskentelevät esimerkiksi kulttuurisesti, sosioekonomisesti tai maantieteellisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten kanssa.

Järjestämme kohdennetusti palveluja nuorille, joilla ei muutoin olisi mahdollista osallistua harrastustoimintaan. Tuemme sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista palveluihimme.

Osallistumme valtakunnallisiin yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistäviin kampanjoihin. Toiminnassamme pyrimme vähentämään rasismia.

Edistämme kulttuurisensitiivisesti eri sukupuolten yhteistyön mahdollisuuksia. Yhteistoiminnalla voidaan ennalta ehkäistä sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja.

Viestintämme kautta vähennämme ennakkoluuloja tuomalla esille eritaustaisten nuorten ja ohjaajien positiivisia tarinoita ja antamalla näkyvyyttä niille, joiden ääni ei aina kuulu tai toiminta ei näy.

DofE-toiminta on avointa kaikille taustaan katsomatta. Perusperiaatteita ovat kulttuurien moninaisuus, saavutettavuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kansainvälisyys. Ohjelmassa kunnioitetaan yksilön ihmisarvoa, vakaumusta ja koskemattomuutta. Sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava arvo toiminnassa.

Ohjelman tapahtumissa nuorten ja ohjaajien on mahdollista toimia yhdessä moninaisista taustoista tulevien henkilöiden kanssa.

Materiaalia tuotetaan kieliversioina (suomi, ruotsi, englanti).

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Hankinnoissa ja ostopalveluissa suosimme kestävän kehityksen tuotteita ja kestävää kehitystä edistäviä toimittajia.

Toimistossamme ja tapahtumissamme jätteet lajitellaan, pyritään paperittomuuteen ja vältetään kertakäyttömateriaaleja.

Tiedottaminen, markkinointi ja taloushallinto toimivat ensisijaisesti sähköisesti. Kokouksiin ja koulutuksiin voi osallistua verkossa.

Tapahtumissamme suositaan eettisesti tuotettua lähiruokaa sekä pyritään minimoimaan ruokahävikki. Kulttuurisidonnaiset ruokavaliot otetaan huomioon.

Matkustamisessa suositaan joukkoliikennettä, yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä.

Retkivälineistömme on DofE-toimijoiden lainattavissa, jolloin oman välineistön hankkimiseen ei ole tarvetta.

Toimintamme kautta edistetään luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostamista, otetaan huomioon luonnon virkistys- ja kulttuuriarvot sekä jokamiehenoikeuksien toteutuminen.

DofE-toiminnassa lisätään osallistujien ymmärrystä ympäristönsuojelusta sekä tarjotaan heille mahdollisuuksia toteuttaa ympäristönsuojeluun liittyviä projekteja.

Hyvä hallinto

Kansainvälisen ohjelman sihteeristö seuraa säännöllisesti tehtävän maaevaluoinnin kautta hallintoamme ja taloudenhoitoamme.

Olemme määritelleet säätiön hallituksen jäsenten, työvaliokunnan ja työntekijöiden taloudenhoitoon liittyvät vastuut ja toimivaltuudet.

Ylläpidämme lähipiirirekisteriä hallituksen jäsenten ja työntekijöiden sidonnaisuuksista ja niihin liittyvistä taloudellisista toimista.

Kilpailutamme ostopalvelumme säännöllisesti.

Hankinnoissamme noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Matkakustannukset perustuvat valtion matkustusohjeeseen.

Yhteistyö ja kumppanuus

Toimintamme perustuu kumppanuuksiin. Niiden kautta edistämme kansallista ja kansainvälistä nuorisokasvatustyötä. Kumppaneidemme ja meidän arvojen ja mission on oltava yhteneväisiä.

DofE-ohjelma on kansainvälinen liike. Se ei ole kulttuurisidonnainen ja näin ollen sitä voidaan hyödyntää eri maiden ja kulttuurien välisessä nuorisokasvatustyössä. Mahdollistamalla nuorten ja ohjaajien kohtaamisia voimme edistää rauhankasvatustyötä ja kulttuurien tuntemusta.

Ota yhteyttä tai anna palautetta